Stela Gaja Utija


  • početak 1. st.
  • Salona,
  • vis. 196 cm,
  • šir. 89 cm,
  • deblj. 25 cm

Stela pomorca Gaja Utija pronađena je kao spolija u zapadnom dijelu salonitanskih gradskih zidina. Na steli su prikazana tri portreta (jedan je uništen), klesana u maniri rimske republikanske umjetnosti. Ispod natpisa prikazana je rimska trgovačka lađa (navis oneraria) kao znak zanimanja pokojnika. Natpis je sastavljen u stihovima.

copyright (c) Carnet & MDC
design Novena Studio