Grčko-helenistička zbirka Arheološkog muzeja u Splitu najveća je i najstarija takva zbirka u Hrvatskoj. Čine je predmeti grčke civilizacije od 6. do 1. st. pr. Kr. pronađeni na tlu Dalmacije. Najviše predmeta potječe iz Isse na otoku Visu (gdje je Muzej 1983. utemeljio Arheološku zbirku Issa), iz Farosa (Stari Grad na otoku Hvaru), a u nešto manjem broju sa otoka Brača (Vičja luka), Epetiona (Stobreč), Narone (Vid kod Metkovića), Salone (Solin) i Karina. U novije vrijeme najveći broj grčkih i helenističkih nalaza otkriven je na otoku Palagruži, gdje su pronađeni ostaci svetišta grčkog heroja Diomeda.

U Lapidariju se nalaze kameni spomenici: javni natpisi iz Solina i Kaštela, nadgrobni natpisi iz Isse, žrtvenik i mramorna oplata hrama ili mauzoleja.

U Atriju muzeja izložena je mramorna greda s prikazom plesačica iz Narone (1. st. pr. Kr.)

U velikoj dvorani zbirka je prezentirana kronološki i topografski. U prvoj vitrini izloženi su predmeti iz arhajskog i klasičnog razdoblja te iz Farosa (Stari Grad na otoku Hvaru). U drugoj su izloženi predmeti iz Isse i Salone (Solin). U najvećem broju izložene su razne slikane i dekorirane keramičke vaze, terakotne statue i reljefi, stucco skulpture, zlatni nakit, novac, staklene posudice, amfora i nadgrobni spomenik posvećen junaku Kaliji pisan u stihovima.

Fotografije, karte i legende prikazuju širenje grčke civilizacije na tlu Dalmacije, osnivanje i djelovanje grčkih naseobina Isse i Farosa.

Voditelj zbirke je dr. sc. Branko Kirigin, muzejski savjetnik.

copyright (c) Carnet & MDC
design Novena Studio