HR | EN

ABECEDNI PREGLED MUZEJA

A - E F - G H - K L - M N - R S - U V - Ž


Arheološki muzej Osijek

Egipatska zbirka


Oružje i vojna oprema razdoblja seobe naroda i srednjeg vijeka (X. - XVI. st.)


Razvijeni srednji vijek - Bjelobrdska kultura (X. - XII. st.)


Seoba naroda i rani srednji vijek (V. - IX. st.)


Zbirka brončanodobnih i željeznodobnih nalaza iz Batine


Zbirka daljske grupe i starijeg željeznog doba


Zbirka eneolitičkih bakrenih nalaza


Zbirka grčkih vaza


Zbirka kasnobrončanodobnih nekropola


Zbirka kasnog brončanog doba


Zbirka kasnog srednjeg vijeka (XIII. - XVI. st.)


Zbirka latenskih nalaza s nekropole Osijek - Ciglana - Zeleno Polje


Zbirka mlađeg željeznog doba


Zbirka nakita (XIII. – XVII. st.)


Zbirka nalaza iz zaleđa dunavskoga limesa


Zbirka nalaza kasnoantičke nekropole Zmajevac


Zbirka nalaza kasnog bakrenog doba


Zbirka nalaza Osijek - Donji grad - Obrtnička škola


Zbirka nalaza Osijek - Huttlerova 20


Zbirka nalaza Osijek - Huttlerova 22


Zbirka nalaza Osijek - Silos - Ugao Huttlerove i Frankopanske ulice


Zbirka nalaza Osijek - Vojarna - Građevinski fakultet


Zbirka nalaza Osijek - Vojarna - Poljoprivredni fakultet


Zbirka nalaza Osijek - Vojarna - Studentski dom


Zbirka nalaza ranog bakrenog doba


Zbirka nalaza s dunavskoga limesa


Zbirka nalaza s iskopavanja R. R. Schmidta na lokalitetu Sarvaš - Gradac


Zbirka nalaza s iskopavanja V. Celestina na lokalitetu Osijek - Hermanov vinograd


Zbirka nalaza srednjeg bakrenog doba


Zbirka novog vijeka (XVII. - XX. st.)


Zbirka ostava kasnog brončanog doba


Zbirka predmeta iz starog franjevačkog samostana


Zbirka ranog brončanog doba


Zbirka rimskih fresaka i mozaika


Zbirka rimskih kamenih predmeta


Zbirka rimskih keramičkih predmeta


Zbirka rimskih koštanih predmeta


Zbirka rimskih metalnih predmeta


Zbirka rimskih staklenih predmeta


Zbirka rimskog zlatnog nakita i gema


Zbirka sopotske kulture mlađeg kamenog doba


Zbirka srednjeg brončanog doba


Zbirka srednjovjekovnih kamenih spomenika


Zbirka srednjovjekovnih naselja


Zbirka srednjovjekovnih pečata


Zbirka starčevačke kulture mlađeg kamenog doba


Zbirka turskog perioda (XVI. – XVII. st.)


Zbirka višeslojnih arheoloških lokaliteta


Arheološki muzej u Zagrebu

Antička zbirka


Egipatska zbirka


Numizmatička zbirka


Pretpovijesna zbirka


Srednjovjekovna zbirka


Studijska zbirka antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca s nalazišta Novi Banovci


Studijska zbirka antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca s nalazišta Osijek


Studijska zbirka antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca s nalazišta Sisak


Studijska zbirka antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca s nalazišta Sotin


Studijska zbirka antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca s nalazišta Sremska Mitrovica


Studijska zbirka antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca s nalazišta Surduk


Studijska zbirka antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog novca s nalazišta Vinkovci


Studijska zbirka rimskog carskog novca s nalazišta Komin


Zbirka antičkog novca autonomnih grčkih gradova


Zbirka banknota


Zbirka Benko Horvat


Zbirka bizantskog novca


Zbirka etruščanskih spomenika


Zbirka europskih i svjetskih medalja


Zbirka grčkih vaza


Zbirka Havliček


Zbirka hrvatskih medalja


Zbirka kalupa za otkov novca i medalja


Zbirka kasnoantičkog novca


Zbirka keltsko-barbarskog novca


Zbirka metalnih kultnih, votivnih i dekorativnih predmeta


Zbirka nalaza mlađeg željeznog doba


Zbirka nalaza s istraživanja lokaliteta Bezdanjača


Zbirka nalaza s istraživanja lokaliteta Vučedol


Zbirka nalaza srednjovjekovnog doba


Zbirka nereduciranih sadrenih modela


Zbirka novca grčko-ilirskih kovnica


Zbirka novca Mletačke republike


Zbirka odlikovanja


Zbirka ostava novovjekovnog novca


Zbirka ostava rimskog novca 1. i 2. st.


Zbirka ostava rimskog novca 3. st.


Zbirka ostava rimskog novca 4.st.


Zbirka ostava rimskog novca tetrarhijskog razdoblja


Zbirka ostava srednjovjekovnog novca


Zbirka Pavletić


Zbirka psećih markica


Zbirka ranoitalskog novca


Zbirka Richard Schwieger


Zbirka rimskih gema i kameja


Zbirka rimskog carskog novca 1. stoljeća


Zbirka rimskog carskog novca 2. stoljeća


Zbirka rimskog carskog novca 3. stoljeća


Zbirka rimskog pisaćeg pribora iz Siska


Zbirka rimskog republikanskog novca


Zbirka rimskog zlatnog i srebrnog nakita


Zbirka sjevernoafričkog novca


Zbirka spomenika vaneuropskih kultura


Zbirka srednjovjekovnih kamenih spomenika


Zbirka srednjovjekovnog i novovjekovnog novca jugoistočnoeuropskih država


Zbirka srednjovjekovnog i novovjekovnog novca srednjo i istočnoeuropskih država


Zbirka srednjovjekovnog i novovjekovnog novca vaneuropskih država


Zbirka srednjovjekovnog i novovjekovnog novca zapadnoeuropskih država


Zbirka svetačkih medaljica


Zbirka Varaždinske Toplice


Zbirka žetona


Zbirka zlatnih nalaza


Zbirka zlatnog novca


Zbirka znački


Arheološki muzej Zadar

Eneolitička zbirka


Grčko-helenistička zbirka


Mezolitička zbirka


Zbirka afričke keramike


Zbirka amfora


Zbirka antičke sitne brončane i keramoplastike


Zbirka antičke skulpture


Zbirka antičkih epigrafskih spomenika


Zbirka antičkih Firma svjetiljki


Zbirka antičkih fresaka i mozaika


Zbirka antičkih predmeta svakodnevne upotrebe (VARIA)


Zbirka antičkih svjetiljki


Zbirka antičkog nakita


Zbirka antičkog novca


Zbirka antičkog oružja i oruđa


Zbirka antičkog stakla


Zbirka apulske uvozne keramike


Zbirka arhitektonske dekoracije


Zbirka brodolom Silba-Grebeni iz 1. st.


Zbirka brodolom Silba-Grebeni iz 17. st.


Zbirka dr. D. V. Snjegovoja


Zbirka drveta, konopa i vlakana


Zbirka epigrafskih spomenika


Zbirka fibula


Zbirka gagata i jantara


Zbirka gema


Zbirka glazirane keramike


Zbirka grube egejske keramike


Zbirka istočnojadranskih čaša tankih stijenki


Zbirka istočnomediteranske B sigillate


Zbirka italske keramike tankih stijenki


Zbirka kamenih spomenika


Zbirka kamenih urni


Zbirka kasnoantičkih svjetiljki


Zbirka kasnoantičkog novca


Zbirka keramičkih posuda


Zbirka keramike


Zbirka keramike brončanoga doba


Zbirka keramike nepoznate proizvodnje i namjene


Zbirka koštanih predmeta


Zbirka koštanih predmeta


Zbirka liburnske domaće keramike


Zbirka metalnih predmeta


Zbirka metalnih predmeta


Zbirka nakita


Zbirka nakita metalnih doba


Zbirka neolitičke keramike


Zbirka neolitičke kremene, kamene i koštane građe


Zbirka neolitičkih kultnih posuda i plastike


Zbirka novca


Zbirka novca


Zbirka novca


Zbirka novca


Zbirka opeka


Zbirka opeka


Zbirka oružja metalnih doba


Zbirka ostale istočnomediteranske sigillate


Zbirka panonske keramike


Zbirka poklopaca i čepova amfora


Zbirka predmeta svakodnevne upotrebe (VARIA)


Zbirka predmeta svakodnevne upotrebe (VARIA)


Zbirka ranokršćanskih kamenih spomenika


Zbirka ranokršćanskih predmeta od stakla, metala i kosti


Zbirka staklenih predmeta


Zbirka svjetiljki


Zbirka zapadnomediteranske sigillate