HR | EN

Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, Zagreb 10 000, OIB: 28048960411, je javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. MDC obavlja muzejsku djelatnost. U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata/programa/i dr., MDC prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte.

Voditelj obrade osobnih podataka

MDC je voditelj zbirki i obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (eng. GDPR). MDC kao voditelj zbirki i obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

MDC je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s stvaranjem zbirki, obradom, čuvanjem i uništavanjem Vaših osobnih podataka ili ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: Dorotea Kršnjavi, dorotea@mdc.hr ili 01 48 17 046.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

Obrazac za dopunu i/ili promjenu osobnih podataka (.doc)

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti projekta/programa/i dr. u kojem MDC sudjeluje kao nositelji ili kao jedan od sudionika projekta/programa/i dr. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa/i dr., provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje, provesti postupak polaganja stručnih ispita, dopustiti uvid i/ili korištenje građe MDC-a itd.

Vaši osnovni osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB. Za realizaciju pojedine svrhe MDC traži, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa i Vaše podatke o: datumu rođenja, spolu, broju indetifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata pri polaganju stručnog ispita ili pri testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, JMBG-u, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i sl.).

Popis osobnih podataka koje prikupljamo

Stručni ispiti

 • Ime i prezime
 • Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena
 • Datum rođenja
 • Adresa
 • Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 • OIB
 • Podatci o radu i stažu (u svrhu dokaza o zadovoljenju uvjeta od godinu dana rada u muzejskoj struci)
 • Podatci o obrazovanju i stručnom usavršavnju
 • Elektronički ispis radnog staža (HZMO)

Ugovori

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 • OIB
 • Broj otvorenog računa u banci i naziv banke u kojoj je račun otvoren
 • Obveznik II mirovinskog stupa – da/ne

Natječaj za prijem u radni odnos

 • Ime i prezime
 • Prethodno prezime (ako postoji) i dokaz o promjeni prezimena
 • Datum rođenja
 • Adresa
 • Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 • OIB
 • Podaci o stručnom radu i usavršavanju
 • Elektronički ispis radnog staža (HZMO)
 • Dokaz o stečenom obrazovanju
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu

Računi

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 • OIB

Sudjelovanje na radionicama, seminarima, simpozijima i sl. u organizaciji MDC-a

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 • OIB
 • Stručno zvanje
 • Poslodavac i radno mjesto

Za postupanje vezano temeljem upita / zahtjeva i dr.

Obvezno

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail adresa)
 • OIB

Dodatno

 • ovisno o specifičnosti i svrsi postavljenog upita / zahtjeva / i dr. (vidi nabrojane kategorije u toč. 3.).

 

Kako ćemo prikupljati, obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo putem prijave na natječaje (radni odnosi) kao dio natječajne dokumentacije, putem prijave za polaganje stručnog ispita kao dio natječajne dokumentacije, upitom (najčešće putem e-maila za potrebe sastavljanja i realizacije prava i obveza iz ugovora, putem formulara koji su objavljeni za pojedine programe i/ili projekte (npr. pristup arhivskoj, knjižničnoj i drugoj građi ili bazi MDC, sudjelovanje na seminarima i sl.).

Obrađujemo ih i koristimo isključivo u svrhu za koju ih prikupljamo te kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa.Temeljem relevantnih zakonskih propisa, za određene razloge ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu. Osobne podatke obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja Vašeg ugovora potpisanog s MDC-om, tj. radi izvršenja projekta ili izvršenja programa vezanog uz ostvarenje muzejske djelatnosti.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke

 • radi Vašeg sudjelovanja u projektu ili u programu u kojem MDC sudjeluje tj. radi sklapanja i ispunjenja ugovora kojim preuzimate određene obveze kao sudionik (polaznik) projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja muzejske djelatnosti
 • radi ispunjenja naših zakonskih obveza koje proizlaze iz Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili druge zakonske obveze

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa su

 • reguliranje Vašeg statusa kao polaznika projekta i/ili programa u kojem sudjelujete

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su

 • potrebe marketinga i odnosa s javnošću u smislu obavješćivanja o projektima, programima, ponudama, proizvodima i uslugama koje nudimo. Privolu koju nam ustupite za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući te ćemo bez odlaganja obustaviti obradu podataka za tu svrhu

Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

MDC jamči da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju ste dali svoju privolu, a temeljem obrazaca za određenu svrhu koji su objavljeni (stručni ispit, natječaji za prijam u radni odnos ili na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ugovori, sudjelovanje na seminarima) . Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, MDC isključivo temeljem zakonskih i podzakonskih akata Vaše osobne podatke proslijeđuje trećim osobama samo ako su takvi podaci neophodni za potpuno provođenje upravno-pravnih i/ili financijskih radnji (npr. tijelima državne i lokalne uprave i samouprave – Porezna uprava, nadležna Ministarstva, sudovi i sl.) za realizaciju pravnog posla i/ili projekta i/ili natječaja i/ili prijave za polaganje stručnog ispita i dr. tj. svrhe za koju ste ustupili svoju privolu za korištenje osobnih podataka.

Vaše osobne podatke MDC proslijeđuje, osim gore navedenih, ukoliko je to neophodno, poslovnim partnerima koji sudjeluju u realizaciji određenog zajedničkog projekta. Poslovni partneri obrađuju ustupljene podatke isključivo prema uputama MDC-a. Obveza MDC-a je obavijesti Vas da će Vaši podaci biti proslijeđeni poslovnim partnerima/sudionicima na projektu.

Gdje će se moji podaci obrađivati?

Vaši osobni podaci će biti obrađivani ovisno o projektu odnosno programu unutar Europske unije od strane izvršitelja obrade koji su navedeni pod 5., a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama, zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje MDC-a.

Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?

Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo na

 • informacije o obradi Vaših osobnih podataka
 • povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme putem obrasca Povlačenje privole za obradu i korištenje osobnih podataka
 • ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka putem obrasca Dopuna i/ili promjena osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
 • brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe
 • podnošenje pritužbe MDC-u putem obrasca Pritužba GDPR i nadležnom državnom tijelu

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr

Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Vaše podatke čuvamo tijekom vremena koje je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih prikupljamo i obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje projekta/ programa i dr. ili točno određena odredba zakonskog i/ili podzakonskog akta koja obvezuje voditelja zbirke da određene podatke čuva određeno vrijeme.

Informacije i podnošenje pritužbe u vezi korištenja Vaših osobnih podataka

Ako imate bilo kakva pitanja ili pritužbu o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi

 • 01/48 17 046
 • e-mail: dorotea@mdc.hr
 • pisanim putem na adresu: Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb
 • pritužba - putem web obrasca koji se nalazi na www.mdc.hr

Koliko često ažuriramo ove Informacije o korištenju osobnih podataka?

Informacije o korištenju osobnih podataka ažuriramo redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na našim stranicama www.mdc.hr. Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na Vas, obavijestit ćemo vas izravno.

Povlačenje privole

Obrazac za povlačenje privole (.doc)

U svakom trenutku imate pravo povući privolu putem obrasca Povlačenje privole (GDPR) danu MDC-u za korištenje osobnih podataka ukoliko je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostavarena. Napominjemo da povlaćenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza proizlašlih iz potpisivanja ugovora između MDC-a i stranke, prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za prijam na radno mjesto ili stručnog osposobljavanja za rad, prije okončanja ispitnog roka i popratnih radnji vezanih za provođenje stručnih ispita u muzejskoj struci) ima za posljedicu MDC-ovu nemogućnost provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe.

Napominjemo da se ustupljeni osobni podaci koji su sastavni dio prijavne dokumentacije za potrebe provođenja stručnih ispita za muzejska zvanja čuvaju trajno temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja zvanja u muzejskoj struci, ali dalje se više ne koriste i ne obrađuju.