HR | EN

Ispitni rok RUJAN 2023. održati će se 16. rujna 2023. (subota) s početkom u 10:00 sati.

Odluke Povjerenstva za ispitni rok u RUJAN 2023. dostavljene su prijavljenim kandidatima putem e-pošte 19.06.2023.

Rok za predaju stručnog pismenog rada je 01. rujna 2023. (gotov rad odobren od strane mentora).

Jedan primjerak (PDF format) kandidat dostavlja na adresu dkrsnjavi@mdc.hr (navesti u naslovu maila: ime i prezime kandidata; zvanje za koje se polaže stručni ispit te naziv stručnog pismenog rada, a na isti način imenovati i PDF dokument) - npr. Ivana Ivić, KUSTOS, „Priprema i realizacija izložbe u muzeju“, a drugi primjerak mentoru u obliku i na način kako kandidat dogovori s mentorom. U istoj mail poruci kandidat je dužan dostaviti i izjavu o dostupnosti stručnog pismenog rada (ista je dostupna u mail poruci ODLUKE POVJERENSTVA). Navedena izjava mora biti vlastoručno potpisana (ukoliko kandidat želi javnu objavu stručnog pismenog rada naznačiti DA, a ukoliko ne želi objavu naznačiti NE).

Odjava polaganja stručnog ispita

Kandidat može odjaviti polaganje stručnog ispita najkasnije do 01. rujna 2023. Ne odjavi li kandidat u predviđenom roku stručni ispit, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Kandidat ispunjava formular E 1 i putem e-pošte isti dostavlja tajniku. Ukoliko kandidat želi prijaviti ispit za rok RUJAN 2023. uz formular E 1, dostavlja i formular F 1. Navedene formulare potrebno je ispuniti i vlastoručno potpisati.

Prijavna dokumentacija se dostavlja putem pošte ili osobno na adresu Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, 10000 Zagreb uz napomenu: za stručni ispit. Uz prijavnu dokumentaciju dostavlja se dokaz o uplati troška prijave stručnog ispita u iznosu od 6,64€. Upute o plaćanju troška prijave stručnog ispita (.pdf)

Prijave za rok SIJEČANJ 2024. primaju se od 01.09.2023. do 30.09.2023.

 

Stručni ispiti muzejske struke prema novom pravilniku

Dana 07. studenoga 2019. na snagu je stupio novi Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19 – objavljen u NN 30.10.2019.)

Članovi povjerenstva, lista mentora i ispitivača, ispitna literatura, iznos i način plaćanja stručnog ispita te ostala dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu stručnog ispita objavljeni su na mrežnim stranicama MDC-a.

Prema Pravilniku, stručni ispiti održavaju se u siječnju, svibnju i rujnu.

 • Prijave za rok siječanj – 01. rujna do 30. rujna prethodne godine
 • Prijave za rok svibanj – 01. siječnja do 31. siječnja tekuće godine
 • Prijave za rok rujan – 01. svibnja do 31. svibnja tekuće godine

 

Temeljem članka 7. Pravilnika pravo polaganja stručnog ispita imaju:

1. Osobe sa završenim obrazovanjem propisanim ovim Pravilnikom za odgovarajuće stručno muzejsko zvanje i s najmanje godinu dana radnoga, odnosno pripravničkoga, staža u muzejskoj struci pod vodstvom mentora. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnoga osposobljavanja za rad u smislu odredbi zakona kojim se uređuju radni odnosi.

Kandidati i institucije ispunjavaju formulare SKUPINE A:

 • A 1 – prijavnica KUSTOS – ispunjava kandidat
 • A 2 – prijavnica MUZEJSKI TEHNIČAR – ispunjava kandidat
 • A 3 – prijavnica PREPARATOR (prirodoslovno područje) – ispunjava kandidat
 • A 4 – potvrda o stažu – ispunjava institucija na memorandumu ustanove i potpisuje ravnatelj (ako je kandidat u više ustanova ostvario uvjete za pristup stručnom ispitu, svaka ustanova ispunjava formular)
 • A 5 – prijedlog teme i mentora za izradu stručnog pismenog rada – ispunjava kandidat. Mentora kandidat izabire sa liste mentora i ispitivača. Preliminarno kandidat može kontaktirati izabranog mentora te s njime izvršiti konzultacije vezano za temu stručnog pismenog rada. Tema stručnog pismenog rada mora biti u svezi s poslovima koje je kandidat obavljao ili obavlja
 • A 6 – potvrda mentora o obavljanim poslovima – formular ispunjava mentor koji je vodio kandidata u njegovom radu unutar institucije

U slučaju da institucija nema adekvatnog mentora tj. osobu koja posjeduje muzejsko zvanje, mentor može biti osoba koja posjeduje muzejsko zvanje, a djeluje u muzejskoj instituciji teritorijalno bliskoj instituciji u kojoj se kandidat osposobljava ili u muzejskoj instituciji koja je temeljem matičnosti prve ili druge razine nadlažna instituciji u kojoj se kandidat osposobljava. U potanjem slučaju, uputa je da ravnatelj institucije u kojoj se kandidat osposobljava uputi zamolbu drugoj muzejskoj insituciji, te da se isto pismeno konstatira. Kandidat u tom slučaju – ako ima „vanjskog mentora“ dostavlja potvrdu mentora u 2 primjerka: 1. primjerak - ispunjen i ispisan na memorandumu ustanove u kojoj djeluje mentor (formular potpisuju ravnatelj te ustanove i mentor), te 2. primjerak koji ispunjava matična ustanova kandidata na memorandumu ustanove – ravnatelj upisuje opasku da je kandidat upućen kod „vanjskog mentora“, te formular verificira svojim potpisom.

Kandidat je uz ispunjene formulare dužan dostaviti i sljedeće PRILOGE:

 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome (kustos) ili ovjerenu presliku svjedodžbe (preparator i muzejski tehničar)
 • Ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Dokaz o položenom ispitu iz predmeta MUZEOLOGIJA – ako je ispit položen tijekom studija (kopija prve stranice indeksa i dijela indeksa gdje je vidljivo da je ispit položen ili kopija dopunske isprave o studiju ili potvrda fakulteta o položenom ispitu)
 • Kopija ugovora o radu ili pripravništvu ili stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

2. Iznimno od točke 1., pravo na polaganje stručnoga ispita za stručno muzejsko zvanje kustosa ima i osoba sa završenim obrazovanjem propisanim Pravilnikom koja ima najmanje dvije godine rada u muzejskoj struci, skupila je najmanje 300 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu Pravilnika i realizirala tri samostalne izložbe s katalogom u muzeju, galeriji, muzeju zajednice, ekomuzeju ili samostalnoj zbirci u Republici Hrvatskoj. Obrazac bodovanja dostupan je u NN 104/2019.

Kandidati i institucije ispunjavaju forumulare SKUPINE B:

 • B 1 – prijavnica KUSTOS – ispunjava kandidat
 • B 2 – potvrda o radu u muzejskoj struci – ispunjava institucija na memorandumu (ako postoji) i potpisuje odgovorna osoba (ako je kandidat u više institucija ostvario uvjete za pristup stručnom ispitu, svaka institucija ispunjava formular)
 • B 3 – podaci o instituciji – ispunjava kandidat (ako je kandidat u više institucija ostvario uvjete za pristup stručnom ispitu, za svaku instituciju ispunjava formular)
 • B 4 – prijedlog teme i mentora za izradu stručnog pismenog rada – ispunjava kandidat. Mentora kandidat izabire sa liste mentora i ispitivača. Preliminarno kandidat može kontaktirati izabranog mentora te s njime izvršiti konzultacije vezano za temu stručnog pismenog rada. Tema stručnog pismenog rada mora biti u svezi s poslovima koje je kandidat obavljao ili obavlja
 • B 5 – obrazac za bodovanje

Kandidat je uz ispunjene formulare dužan dostaviti i sljedeće PRILOGE:

 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Dokaz o položenom ispitu iz predmeta MUZEOLOGIJA – ako je ispit položen tijekom studija (kopija prve stranice indeksa i dijela indeksa gdje je vidljivo da je ispit položen ili kopija dopunske isprave o studiju ili potvrda fakulteta o položenom ispitu)
 • Kopiju ugovora o radu ili djelu ili pripravništvu ili stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Dokaze o realizaciji 3 samostalne izložbe s katalogom u muzeju, galeriji, muzeju zajednice, ekomuzeju ili samostalnoj zbirci u RH

3. Pravo na polaganje stručnoga ispita ima i osoba koja obavlja dužnost ravnatelja, odnosno voditelja muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke ako ima najmanje godinu dana rada u muzeju, galeriji, muzeju zajednice, ekomuzeju i samostalnoj zbirci te je obavljala i poslove stručnoga muzejskog zvanja za koje polaže ispit. Odnosi se ravnatelje, odnosno voditelje muzeja, galerija, muzeja zajednica, ekomuzeja i samostalnih zbirki u ustanovama i zbirkama upisanim u Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj.

Kandidati i institucije ispunjavaju forumulare SKUPINE C:

 • C 1 – prijavnica KUSTOS – ispunjava kandidat
 • C 2 – potvrda o stažu – ispunjava institucija na memorandumu ustanove i potpisuje ravnatelj (ako je kandidat u više ustanova ostvario uvjete za pristup stručnom ispitu, svaka ustanova ispunjava formular)
 • C 3 – prijedlog teme i mentora za izradu stručnog pismenog rada – ispunjava kandidat. Mentora kandidat izabire sa liste mentora i ispitivača. Preliminarno kandidat može kontaktirati izabranog mentora te s njime izvršiti konzultacije vezano za temu stručnog pismenog rada. Tema stručnog pismenog rada mora biti u svezi s poslovima koje je kandidat obavljao ili obavlja

Kandidat je uz ispunjene formulare dužan dostaviti i sljedeće PRILOGE:

 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Dokaz o položenom ispitu iz predmeta MUZEOLOGIJA – ako je ispit položen tijekom studija (kopija prve stranice indeksa i dijela indeksa gdje je vidljivo da je ispit položen ili kopija dopunske isprave o studiju ili potvrda fakulteta o položenom ispitu)
 • Kopiju ugovora o radu ili pripravništvu ili stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • Dokaz o imenovanju na dužnost ravnatelja odnosno voditelja muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke

 

Stručni ispit polaže se za zvanja kustos, muzejski tehničar i preparator (prirodoslovno područje).

 

Rokovi od jedne godine dana (za osobe pod 1. i 3.) odnosno od dvije godine dana (za osobe pod 2.) odnose se na datum polaganja stručnog ispita, tj. osoba u trenutku polaganja stručnog ispita mora imati godinu dana radnog ili pripravničkog staža u muzejskoj struci, odnosno dvije godine rada u muzejskog struci.

 

Stručni ispit za zvanje kustos

Pisani dio stručnoga ispita sastoji se iz pisanoga rada čija je tema vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja u području muzejske djelatnosti. Rad mora obuhvatiti i muzeološke aspekte zadane muzeološke teme. Pisani rad definira se u opsegu od najmanje 12 kartica teksta (najmanje 18 000 znakova s dvostrukim proredom).

Usmeni dio stručnoga ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

 1. Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 2. Osnove muzeografije
 3. Osnove muzejske dokumentacije
 4. Osnove muzejske pedagogije
 5. Osnove muzeologije
 6. Etika muzejske struke

Pristupnici koji polažu stručni ispit za zvanje kustosa, a koji su predmet Muzeologija položili tijekom studija, oslobađaju se polaganja predmeta Osnove muzeologije i Etika muzejske struke.

 

Stručni ispit za zvanje muzejski tehničar

Pisani dio stručnoga ispita sastoji se iz pisanoga rada čija je tema vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja u području muzejske djelatnosti. Pisani rad definira se u opsegu od najmanje 6 kartica teksta (najmanje 9000 znakova s dvostrukim proredom).

Usmeni dio stručnoga ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

 1. Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 2. Osnove muzeologije
 3. Osnove muzeografije
 4. Etika muzejske struke
 5. Metode preventivne zaštite muzejske građe i dokumentacije

 

Stručni ispit za zvanje preparator

Pisani dio stručnoga ispita sastoji se iz pisanoga rada čija je tema vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja u području muzejske djelatnosti. Pisani rad definira se u opsegu od najmanje 6 kartica teksta (najmanje 9000 znakova s dvostrukim proredom).

Usmeni dio stručnoga ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

 1. Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 2. Osnove muzeologije
 3. Osnove muzeografije
 4. Etika muzejske struke
 5. Preventivna zaštita i konzervacija (kemijska konzervacija i/ili prepariranje)

Nakon isteka prijavnog roka, cca 10 dana nakon, održava se sjednica Povjerenstva. Povjerenstvo utvrđuje da li je prijavna dokumentacija kandidata potpuna, ispunjava li kandidat uvjete za pristup stručnom ispitu, da li je predložena tema stučnog pismenog rada vezana uz poslove i zadaće koje je pristupnik obavljao te da li je predloženi mentor od strane kandidata adekvatan za mentoriranje stručnog pismenog rada s obzirom na predloženu temu rada.

Pristupnik može preliminarno (prije slanja prijave) kontaktirati mentora s liste, te se s njime konzulirati oko teme rada.

Nakon sjednice Povjerenstva, Tajnik izrađuje dokument Odluke Povjerenstva. Dokument sadrži:

 1. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja ispita
 2. Popis kandidata koji zadovoljavaju uvjete za pristup stručno ispitu, odnosno razloge i popis kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete za pristup stručnom ispitu
 3. Rok dostave stručnog pismenog rada
 4. Sve druge relevatne informacije

 

Odluke Povjerenstva kandidatima putem e-pošte Tajnik šalje:

 • Za rok u siječnju: do 15. listopada prethodne godine
 • Za rok u svibnju: do 15. veljače tekuće godine
 • Za rok u rujnu: do 15. lipnja tekuće godine

 

Računi za plaćanje stručnog ispita dostavljaju se kandidatima ili institucijama (ovisno o tome tko plaća ispit) cca mjesec dana prije održavanja ispitnog roka.

Najkasnije 15 dana prije održavanja ispitnog roka kandidat je dužan dostaviti gotov rad (odobren od strane mentora). Jedan spriralno uvezen primjerak kandidat dostavlja osobno ili putem pošte na adresu MDC-a, a drugi primjerak mentoru u obliku i na način kako pristupnik dogovori s mentorom.

Mentor ocijenjuje stručni pismeni rad najkasnije 8 dana prije održavanja ispitnog roka. Kandidat čiji je stručni pismeni rad negativno ocijenjen, ne može pristupiti usmenom dijelu stručnog ispita.

 

Dopunski ispit i priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Zaposlenicima u muzejima, galerijama, muzejima zajednice, ekomuzejima i samostalnim zbirkama u Republici Hrvatskoj koji su položili stručni ispit u srodnim strukama priznaje se stručni ispit sukladno ovomu Pravilniku te oni imaju pravo polagati dopunski stručni ispit iz muzejske struke. Na traženje pristupnika Povjerenstvo određuje koja će ispitna područja pristupnik polagati u dopunskome stručnom ispitu, kao i ispitno gradivo u okviru ispitnoga programa za odgovarajuće stručno muzejsko zvanje, imajući u vidu program po kojem je pristupnik polagao stručni ispit u srodnoj struci. Ako ispitni program prema kojem je pristupnik položio stručni ispit u srodnoj struci u potpunosti obuhvaća odgovarajući ispitni program iz ovoga Pravilnika, pristupnik ne polaže dopunski stručni ispit, a rješenje o priznavanju stručnoga ispita u srodnoj struci na prijedlog Povjerenstva donosi ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Prijava za polaganje dopunskoga stručnog ispita – kandidat ispunjava formular D 1 + dostavlja ispunjene formulare skupine A + dostavlja priloge navedene pod skupinom A. Kandidat je dužan priložiti i dokaz o položenome stručnom ispitu u srodnoj struci i ispitni program položenog stručnog ispita.

Postupak utvrđivanja ispunjava li inozemna stručna kvalifikacija uvjete propisane ovim Pravilnikom za pojedino stručno muzejsko zvanje provodi ministarstvo nadležno za poslove kulture.

 

Odjava polaganja stručnog ispita

Kandidat može odjaviti polaganje stručnog ispita najkasnije 7 dana prije održavanja stručnog ispita. Ne odjavi li kandidat u predviđenom roku stručni ispit, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Kandidat ispunjava formular E 1 i putem e-pošte isti dostavlja tajniku.

 

Prijava prethodno odjavljenog stručnog ispita

Kandidat koji je odustao od polaganja stručnog ispita na prethodnom ispitnom roku, a želi ponovno prijaviti izlazak na ispit ispunjava formular F 1 i putem e-pošte isti dostavlja tajniku u redovnom prijavnom roku.

 

Popravni ispit

Ukoliko pristupnik ne zadovolji iz jednog predmeta, ima pravo polagati taj predmet (popravni ispit) na dopunskom roku koji se organizira u roku od 30 dana od održavanja redovnog ispitnog roka kojem je kandidat pristupio. Kandidat ispunjava formular H 1 i putem e-pošte isti dostavlja tajniku. Namjeru polaganja popravnog ispita na dopunskom roku – kandidat prijavljuje najkasnije 8 dana nakon redovnog ispitnog roka na kojem je negativno ocjenjen iz predmeta.

 

Ponovno polaganje stručnog ispita

Pristupnik koji nije položio stručni ispit tj. negativno je ocjenjen iz više od jednog predmeta odnosno nije ostvario pravo na popravi ispit, može ispit polagati još dva puta. Kandidat ispunjava formular H 2 i putem e-pošte isti dostavlja tajniku u redovnom prijavnom roku.

 

Za sva pitanja i informacije:

Tajnik Povjerenstva Dorotea Kršnjavi
mail: dorotea@mdc.hr
tel. 01 48 17 046
mob. 091 4666 369