HR | EN

Muzejska djelatnost

Zakoni

Zakon o muzejima

Zakon o "Fundaciji Ivana Meštrovića"

Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića

Zakon o Spomen-području Jasenovac

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Spomen-području Jasenovac

Pravilnici

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za osnivanje i određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije

Uredbe

Uredba o "Muzejima Hrvatskog zagorja"

Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskog zagorja

Uredba o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzejsko-galerijskog centra

Uredba o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja

Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

Uredba o osnivanju Muzeja Narona

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Muzeja Narona

Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru

Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture

Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije

Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

Odluke

Odluka o izradi Prostornog plana Spomen-područja Jasenovac

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Muzeja Ivana Meštrovića

Međunarodni pravni propisi

Konvencija o međunarodnim izložbama

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Zakoni

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnici

Pravilnik o arheološkim istraživanjima

Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima

Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

Pravilnik o stručnim zvanjima u konverzatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost

Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara

Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske

Uredbe

Uredba o osnivanju agencije za obnovu osječke tvrde

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru

Međunarodni pravni propisi

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori

Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija, Narodne novine, Međunarodni ugovori

Konvencija Vijeća Europe o zaštiti arhitektonskog blaga Europe, Narodne novine, Međunarodni ugovori

Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, sklopljen u Rimu 24. lipnja 1995, Narodne novine ,Međunarodni ugovori

Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine revidirana iz 1992. godine sastavljene u Valetti 16. siječnja 1992. godine, Narodne novine , Međunarodni ugovori

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Narodne novine, Međunarodni ugovori br.

UNESCO-va Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosu vlasništva kulturnih dobra Narodne novine, Međunarodni ugovori

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, Narodne novine Međunarodni ugovori

 • 12/93 Usvojena: PARIZ, 1972.
  Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991.Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991

Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara Narodne novine, Međunarodni ugovori

Zakon o potvrđivanju drugog Protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba NN Međunarodni ugovori, br.

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti i očuvanju određenih kulturnih dobara

Uredba o objavi ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, Hrvatska, kao centra kategorije 2 pod pokroviteljstvom UNESCO-a

Arhivska djelatnost

Zakoni

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske

Pravilnici

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u arhivskoj struci

 • NN 38/81

Pravilnik o polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti radnika za zadatke i poslove zaštite arhivske i registraturne građe izvan arhiva

 • NN 17/88

Pravilnik o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva

Pravilnik o evidencijama u arhivima

Knjižnična djelatnost

Zakoni

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (36/2024)

Pravilnici

Pravilnik o upisniku knjižnica

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci

Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe

Naputak za predlaganje, pripremu i donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti knjižnične građe

Ostalo

Standard za specijalne knjižnice

Zaštita prirode

Strategije

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske

Zakoni

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o Nacionalnom parku Kornati

Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni

Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Krka

Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom

Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom

Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom

Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom

Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje

Zakon o proglašenju Biokova parkom prirode

 • NN 24/81

Zakon o proglašenju Parka prirode Telašćica

 • NN 14/88

Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode

 • NN 24/81

Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode

 • NN 24/81

Zakon o proglašenju Parka prirode Učka

Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk

Zakon o Parku prirode Kopački rit

Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom

 • NN 10/85

Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom

 • NN 4/69

Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu prirodnim rezervatom

 • NN 34/65

Zakon o proglašenju poplavnog područja Kopački rit upravnim prirodnim rezervatom

 • NN 45/67

Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero"

Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit"

Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode

Uredbe

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Nacionalni park Sjeverni Velebit"

 • NN 96/99

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Biokovo"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Velebit"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Medvednica"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Žumberak"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Papuk"

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Učka"

Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

Pravilnici

Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa

Ispravak Pravilnika o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa NN125/04

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Brijuni

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati"

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Krka"

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Mljet"

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Paklenica"

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera"

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Risnjak"

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Sjeverni Velebit"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Biokovo"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Kopački rit"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Medvednica"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Papuk"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Velebit"

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Vransko jezero"

Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama

Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta gmazova (Reptilia)

Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta ptica (Aves)

Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)

Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia)

Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea)

Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea)

Pravilnik o zaštiti riječnih rakova (Crustacea, Astacidae)

Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora RH

Pravilnik o znaku zaštite prirode

Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi)

Pravilnik o zaštiti prstaca (Litophaga litophaga)

Odluke

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Brijuni"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Kornati"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Krka"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Mljet"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Paklenica"

Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Risnjak"

Odluka o proglašenju područja Bijeli otoci - Kamensko na Ličkoj Plješivici memorijalnim prirodnim spomenikom i rezervatom prirodnih predjela

 • NN 45/72

Odluka o proglašenju područja oko Crne Mlake specijalnim ornitološkim rezervatom

 • NN 28/90

Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet", "Kornati", "Krk" i parkom prirode "Telašćica"

Odluka o izradi nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti

Opći propisi

Ustav Republike Hrvatske

Zakon o sustavu državne uprave

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi

Zakon o radu

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim ustanovama

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna

Aneks Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Odlučivanje u kulturi

Zakon o kulturnim vijećima

Ustanove u kulturi

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Financiranje kulture

Zakon o fondovima za kulturu

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fondovima za kulturu

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Ostali propisi relevantni za kulturu

Autorska prava

Zakon o autorskom pravu pročišćeni tekst

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu

Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu

Zaklade i fundacije

Zakon o zakladama i fundacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fundacijama

Međunarodne konvencije i preporuke

Europska kulturna konvencija – Pariz, 19. prosinca 1954. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 6/94 i

Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba – Haag, 14. svibnja 1954. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 12/93, s pripadajućim Pravilnikom i Protokolima. (vidi:

Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara, Pariz, 14. studenoga 1970. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 12/93. (vidi:

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine – Pariz, 23. studenoga 1972. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 12/93. (vidi:

Europska konvencija o zaštiti arheološkog nasljedstva Europe - London, 6. svibnja 1969. // Narodne novine: Međunarodni ugovori.

Konvencija o zaštiti arhitektonskoga blaga Europe – Granada, 3. listopada 1985. // Narodne novine: Međunarodni ugovori.

UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (Unidroit Convention on Stolen and Illegally Exported Cultural Objects)– Rim 24. lipnja 1995. // Narodne novine: Međunarodni ugovori.

Statut Međunarodnog savjeta za muzeje UNESCO-a (ICOM), Generalna skupština ICOM-a, 14.6. 1974, dopune 1983., 1986. i 1989.

Preporuke UNESCO-a o zaštiti kulturne baštine.

Povelje i preporuke

Direktive i drugi akti Europske unije o zaštiti kulturne baštine.

Toolkit on the Mobility of Collections Practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects among member states of the European Union, European Commission, Open Method of Coordination (OMC), Working Group of EU Member States’ Experts, September 2012