HR | EN

Način prijave stručnog ispita

Pravo pristupa stručnom ispitu ima kandidat koji u trenutku prijave stručnog ispita ima navršenu godinu radnog staža na poslovima zvanja za koje prijavljuje stručni ispit i odgovarajući stupanj obrazovanja.

Prijave se primaju:

  • za rok u prosincu od 01. lipnja do 01. rujna
  • za rok u lipnju od 01. prosinca do 01. ožujka

Ispit se prijavljuje putem prijavnice i priloga.

Prijava se šalje na adresu:
Muzejski dokumentacijski centar
Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
Ilica 44
10000 Zagreb
"Za stručni ispit"

Kandidat koji prijavljuje stručni ispit dužan je dostaviti sljedeće dokumente:

Prijava bez svih navedenih priloga nije potpuna i neće se razmatrati.

Pismeni rad

Prije podnošenja prijave pristupnik stupa u kontakt s mentorom kojeg bira s liste koju je utvrdilo Hrvatsko muzejsko vijeće, te nakon njegova pristanaka na mentorstvo i suglasnosti na temu pismenog rada, pristupnik predlaže, a Povjerenstvo potvrđuje temu i mentora, te o tome obavještava pristupnika. Pristupnik, u suradnji s mentorom ispitivačem, dogovara temu i opseg rada, te izrađuje pismeni rad. Pismeni rad za osobe kojima je uvjet završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (kustos, muzejski pedagog, dokumentarist, informatičar, restaurator) definira se u opsegu od najmanje 12 kartica teksta (preporučeno Ariel 12 s dvostrukim proredom). Pismeni rad za osobe kojima je uvjet završena srednja škola (muzejski tehničar, preparator, forograf) definira se u opsegu od najmanje 6 kartica teksta (preporučeno Ariel 12 s dvostrukim proredom). Isprintan i spiralno uvezan jedan primjerak pismenog rada pristupnik predaje Povjerenstvu na adresu MDC-a osobno ili poštom, a drugi primjerak pismenog rada mentoru najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Ispiti se provode dva puta u godini, u lipnju i prosincu. Prijavnicu za ispit pristupnik je obvezan podnijeti Povjerenstvu najkasnije tri mjeseca prije najavljenoga ispitnog roka. Pristupnike koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita tajnik Povjerenstva obavještava o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita najkasnije dva mjeseca prije ispitnog roka. Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispit.